ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

บริษัท เทรนด์วีจี 3 จํากัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ www.thairath.co.th แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย (Social Media) รวมถึงบริการอื่นภายใต้บริษัทและบริษัทในเครือ ท่านยอมรับว่า การใช้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย (Social Media) ช่องทางอื่นของบริษัท ถือเป็นการยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขแต่ละครั้งด้วยเช่นเดียวกัน

1. ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัท เทรนด์วีจี 3 จํากัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ www.thairath.co.th แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย (Social Media) รวมถึงบริการอื่นภายใต้บริษัทและบริษัทในเครือ ท่านยอมรับว่า การใช้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย (Social Media) ช่องทางอื่นของบริษัท ถือเป็นการยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขแต่ละครั้งด้วยเช่นเดียวกัน

ท่านตกลงและรับทราบว่า บริการของบริษัทเป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าว บทความ สื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงบริการอื่นในอนาคตของบริษัทแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใดๆ ในทางกฎหมาย ท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องในการดําเนินคดีใดๆ ไม่ว่าทางแพ่ง หรืออาญาต่อบริษัท และกรรมการของบริษัท

2. การใช้บริการ

ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะใช้บริการของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และจะไม่ใช้ช่องทางของบริษัทเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือ ประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้ ท่านตกลงว่า จะไม่กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 1. 2.1 ท่านจะไม่ทำซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัปโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ทุกอย่าง เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อความ ซอฟต์แวร์ เสียง เพลง รูป ภาพ กราฟิก วิดีโอ หรือทําให้ปรากฏต่อสาธารณชน ซึ่งขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนล่วงหน้า ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

  (ก) ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็นหรือเผยแพร่เนื้อหาใดๆ ที่มีลักษณะหมิ่นประมาท ลามกอนาจาร หรือทําลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งขัดต่อกฎหมาย
  (ข) ท่านจะไม่เผยแพร่บทความของเราในลักษณะของการแชร์ลูกโซ่ หรือใช้บทความของเราในทางที่มิชอบต่อกฎหมาย
  (ค) ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็น โพสต์หรือเผยแพร่เนื้อหาใดๆ ในลักษณะที่เป็นการข่มขู่หมิ่นประมาท หรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้ท่านอื่น
  (ง) ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็นหรือทําหน้าที่แทนผู้ดูแลเว็บมาสเตอร์ของเรา
  (ฆ) ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยและประเทศอื่น ศาสนา รสนิยมทางเพศ ที่ก่อให้เกิดความแบ่งแยก หรือการทะเลาะวิวาท
  (จ) ท่านจะไม่ดัดแปลง ทําซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นมาใหม่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

 2. 2.2 ท่านจะไม่กระทําการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นตามที่กฎหมายกําหนด ไม่ว่าโดยวิธีการใด
 3. 2.3 ท่านจะไม่ดาวน์โหลด อัปโหลด ติดประกาศ หรือกระทําการใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือข้อความงานใดๆ จากเว็บไซต์นี้ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท หรือตั้งกระทู้หรือทําให้ปรากฏซึ่งข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท สมาชิกผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตหรือบุคคลภายนอก
 4. 2.4 ท่านจะไม่อัปโหลด ติดประกาศ ส่งอีเมลหรือ ดําเนินการอื่นใดอันมีผลทําให้เป็นการรบกวน หรือแทรกแซงการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทําลาย จํากัดการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อสารของสมาชิกของบริษัท หรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต หรือบุคคลภายนอก
 5. 2.5 ท่านจะไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ขัดขวาง แทรกแซงการทํางานหรือให้บริการของบริษัท หรือเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก เช่น ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ประเภทม้าโทรจัน (Trojan Horse) ไวรัสในรูปแบบของไทม์บอมส์ (Time Bombs) ฯลฯ
 6. 2.6 ท่านจะไม่กระทําการใดๆ อันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของบริษัทที่ระบุไว้ในข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่บริษัท จะประกาศหรือกําหนดขึ้นภายหลัง

หากบริษัททราบว่าท่านดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการขัดต่อข้อกําหนดและเงื่อนไขที่กําหนดในเว็บไซต์นี้ บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการให้บริการแก่ท่านโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า หรืออาจดําเนินการในทางกฎหมายกับท่านตามที่บริษัทเห็นสมควรได้ทันที

เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง การกู้คืนข้อมูล ยุติการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอสงวนสิทธิปฏิเสธการรับผิดชอบใดๆ ต่อความสูญเสียความเสียหายที่เกิดขึ้น

3. การเชื่อมโยงกับบุคคลภายนอก

การบริการของเรามีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นของบุคคลภายนอก เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นของบริษัท ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาบริการความสูญเสียที่เกิดจากไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ ซึ่งขัดขวาง ทําลายระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก ถึงแม้ว่าทางบุคคลภายนอกจะเป็นบริษัทพันธมิตร หรือร่วมธุรกิจบางอย่างภายใต้ชื่อของบริษัท เราขอแนะนําให้ท่านศึกษาเงื่อนไขและข้อกําหนดในการให้บริการภายในเว็บไซต์หรือช่องทางของบุคคลภายนอกอย่างละเอียดครบถ้วน

การรับชมคลิปวีดีโอต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการรับชมผ่านบริการวิดีโอสตรีมมิ่งของhttp://www.youtube.com โดยบริษัทฯใช้ Youtube API เพื่อดึงข้อมูลวิดีโอจาก Youtube และใช้ Youtube Player เป็นเครื่องเล่นสำหรับเปิดวิดีโอย้อนหลังบนเว็บไซต์

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ในการรับชมวิดีโอจากการเปิดเครื่องเล่นวิดีโอของ Youtube บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการของ Youtube เสมือนท่านเปิดเว็บไซต์ Youtube.com เพื่อรับชมวิดีโอทั่วไป ระหว่างผู้ใช้งานเปิดดูวิดีโอจากเครื่องเล่นวิดีโอของ Youtube บนเว็บไซต์ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลการรับชมวิดีโอ, การใช้งานบนเครื่องเล่น ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของ Youtube (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.youtube.com/t/terms ) นโยบายความเป็นส่วนตัว (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.google.com/policies/privacy )

4. การใช้บริการ RSS Feed

บริษัทมีบริการ RSS Feed เพื่อเผยแพร่บทความจากเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะอนุญาตให้เว็บไซต์อื่นใช้เนื้อหาจาก RSS Feed ต่อเมื่อมีการลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

 1. 4.1 อนุญาตให้ผู้ใช้ RSS Feed เผยแพร่เนื้อหาของเราซึ่ง ประกอบด้วยหัวข้อข่าว เนื้อหาข่าวและ URL ที่เชื่อมต่อบทความต้นฉบับในเว็บไซต์ของบริษัท บทความใน RSS Feed ผู้นำ RSS Feed ไปใช้ภายในเว็บไซต์อื่นต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข่าวโดยการโพสต์หัวเรื่องด้วยลิงก์ URL ไปยังบทความต้นฉบับภายในเว็บไซต์ของบริษัท
 2. 4.2 ท่านจะไม่เผยแพร่ RSS Feed ที่ประกอบด้วยเนื้อหา รูปภาพจาก AP และ Reuters
 3. 4.3 ท่านจะเผยแพร่เฉพาะรูปภาพที่เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทและมีเครื่องหมายการค้าของบริษัทเท่านั้น
 4. 4.4 ท่านจะไม่เผยแพร่เนื้อหาข่าวจาก RSS Feed ในลักษณะอื่นใดจากที่อธิบายไว้ข้างต้น ท่านไม่สามารถทําซ้ำ ดัดแปลง คัดลอก แก้ไข หรือกระทําการอื่นใดที่ทําให้เนื้อหาบิดเบือนจากเนื้อหาต้นฉบับ หรือใช้เพื่อแสวงหาผลกําไร การกระทําดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน หากมีการกระทําใดที่ขัดต่อกฎหมาย ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการดําเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทําผิดโดยที่ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 5. 4.5 หากพบว่าบุคคลอื่นใช้ RSS Feed เผยแพร่เนื้อหาข่าวสารโดยไม่ได้รับอนุญาต ใช้เนื้อหาข่าวของ บริษัทซึ่งขัดต่อกฎหมาย หรือทําให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ใช้ RSS Feed จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสีย หายตามที่กฎหมายกําหนด

5. การจํากัดความรับผิด

ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูลบางส่วนที่ปรากฏในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นของบริษัท ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่เขียนหรือทําขึ้นโดยบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการเว็บไซต์บางส่วน ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง และอยู่เหนือความควบคุมของบริษัท บริษัทไม่มีความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากเนื้อหาหรือข้อความดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหาย การฟ้องร้อง เรียกร้อง หรือการกระทําละเมิดใดๆ ไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือความรับผิดใดๆ ในทางกฎหมายซึ่งมีผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทรัพย์สิน สิทธิหรือทรัพย์สินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะโดยความผูกพันตามสัญญา ละเมิด ความรับผิดทางอาญา หรือโดยประการอื่น

ข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัทดังกล่าวนี้ ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการข่าว หรือบทความ การรับส่งข้อมูลหรือการกระทําการใดๆ ของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ผู้ให้บริการร่วม หรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตอื่นๆ

6. ข้อสละสิทธิในเนื้อหาของบริษัท

ข้อความ ภาพวาด หรือข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่องทางอื่นของบริษัทบางส่วนเป็นการ รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาเพื่อเป็นข้อมูล ความรู้ และประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งบริษัทได้ใช้ความพยายาม อย่างเต็มที่ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับรอง ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความทันสมัยของข้อมูลดังกล่าว ท่านตกลงและยอมรับว่า บริษัทไม่มีอํานาจในการดูแลควบคุมข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เนื่องจากการให้บริการของบริษัทเป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการข้อมูลข่าว หรือบทความแก่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

7. นโยบายระงับข้อพิพาท

ท่านรับทราบว่า การดําเนินการให้บริการเนื้อหาต่างๆ บนช่องทางของบริษัท เป็นการประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อื่น เช่น สมาร์ทโฟน โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นในอนาคต โดยอัตโนมัติ ซึ่งอยู่เหนือความควบคุมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท บริษัทไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหา รูปภาพ หรือข้อความทั้งหมดได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการระงับข้อพิพาทต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการของบริษัท หากผู้ใช้บริการ ประสบปัญหาหรือได้รับความเสียหายจากข้อความ เนื้อหา หรือ บริการใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิและสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ปรากฏบนช่องทางของบริษัท เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย หรือช่องทางอื่นของบริษัท บริษัทมีนโยบายในการระงับข้อพิพาทต่างๆ ดังนี้

1) ผู้ที่ได้รับความเสียหายต้องดําเนินการแจ้งข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนแก่พนักงานของบริษัทตามที่อยู่ข้างล่างนี้โดยระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) ชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้
(ข) หมายเลขโทรศัพท์ / อีเมลที่สามารถติดต่อได้
(ค) รายละเอียดของข้อร้องเรียนและ/หรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมาย (ถ้ามี)
(ง) ข้อเสนอแนะหรือคําแนะนําหรือคําร้องที่ต้องการให้บริษัทดําเนินการ

2) ท่านต้องดําเนินการแจ้งข้อเรียกร้องหรือข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยติดต่อมายัง

ถึง : ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท : เทรนด์วีจี 3 จํากัด
โทรศัพท์ : 02-127-1111
E-Mail : cs@thairath.co.th

ภายหลังจากบริษัทรับทราบข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้ว บริษัทจะดําเนินการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องและแจ้ง ให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้ได้รับมอบหมายของบริษัททราบ โดยจะดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ท่านได้แจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเนื้อหาตามที่บริษัทระบุไว้ข้างต้น

ในระหว่างการดําเนินการดังกล่าว ท่านตกลงที่จะไม่ดำเนินคดีหรือสละสิทธิในการดําเนินคดี ไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญากับบริษัท เนื่องจากบริษัท จําเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

8. การชดเชยค่าเสียหาย

ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะให้ความร่วมมือกับบริษัทในการดําเนินการต่างๆ เพื่อแก้ไขและยุติปัญหาที่เกิดจากการผิดสัญญาการละเมิด หรือปัญหาข้อกฎหมายอื่นๆ กับบริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งตกลงและปกป้องไม่ให้บริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท หรือบริษัทในเครือถูกฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก หากท่านกระทําผิดข้อกําหนดและเงื่อนไขใดๆ ในเว็บไซต์นี้ ท่านจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัท ตามที่กฎหมายกําหนด

9. การแก้ไขเพิ่มเติม

บริษัทขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกําหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

10. กฎหมายที่ใช้บังคับ

หากเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากการให้บริการของบริษัท อันเนื่องมาจากเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่องทางอื่นของบริษัท ท่านและบริษัทตกลงใช้กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาทการใช้บริการในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นของบริษัท ถือเป็นการตกลงและยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการภายหลังจากการมีการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ของบริษัทในอนาคต ย่อมถือว่าท่านยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขของบริษัทที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว